پرورش زالو

سپتامبر 8, 2016

پرورش زالو

به دلیل از بین رفتن اکوسیستم طبیعی، زالوها به شدت کمیاب شده اند. همچنین به دلیل احتمال سمی بودن و یا الوده بودن زالوها درمانگران طب سنتی تمایل به خرید زالوها از پرورشدهندگان را دارند. صید بی رویه زالو در شمال ایران و قاچاق ان به کشورهایی چونترکیه و روسیه به صورت جدی ادامه دارد. با کاهش شدید زالوها در طبیعت و میل روزافزون مردم برای درمان با زالو، پرورش خانگی، نیمه صنعتی وصنعتی این موجود توجیه اقتصادی دارد